Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή

Στο νομό Θεσσαλονίκης το ρυπαντικό φορτίο από τις οδικές μεταφορές ανέρχεται στους 1.674  kt για το έτος 2000. Με βάση τα παραπάνω, η συνολική αποτύπωση του ρυπαντικού φορτίου του C02 στην περιοχή υπερβαίνει κατά προσέγγιση τους 4.500  kt για το έτος 2000.

Το ρυπαντικό φορτίο των εκπομπών C02 που προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητα στο νομό Θεσσαλονίκης είναι συγκριτικά μικρό σε σχέση με υπόλοιπους νομούς της ελληνικής επικράτειας. Συγκεκριμένα, ο νομός Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνος για το 2,3% των συνολικών εκπομπών του C02 της Ελλάδας.

Το 2000 ιδρύθηκε η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. Μέχρι σήμερα η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης έχει κατασκευάσει ήδη 880 χιλιόμετρα αγωγών πολυαιθυλενίου τροφοδοτώντας με φυσικό αέριο 12 Καλλικρατικούς δήμους.

Μέση εξοικονόμηση από την χρήση φυσικού αερίου για το σύνολο των ετών:

Από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας το 2001 έως το 2010

Κατηγορία Κατανάλωσης Ανταγωνιστικό καύσιμο Μέση εξοικονόμηση 2001-2010
Αυτόνομη οικιακή χρήση Πετρέλαιο Θέρμανσης 23%
Ηλεκτρικό Ρεύμα > 60%
Κεντρική θέρμανση Πετρέλαιο Θέρμανσης 21%
Εμπορική χρήση Πετρέλαιο κίνησης 45%
Υγραέριο 48%

Η επέκταση του φυσικού αερίου έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών C02 καθώς οι νέοι καυστήρες αντικατέστησαν παλαιότερους που λειτουργούσαν με πετρέλαιο.

Παράλληλα ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε σε μία σειρά προγραμμάτων:

1. Eυρωπαϊκή συνεργασία PEPESEC
Ο δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει, ως ένας από τους 12 εταίρους, στην Ευρωπαϊκή συνεργασία PEPESEC, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Intelligent Energy”. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων / οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη ενεργειακού σχεδιασμού, προκειμένου να επιτευχθεί ένα περισσότερο αποδοτικό σύστημα προμήθειας, διανομής και χρήσης της ενέργειας και μία οικονομία χαμηλών εκπομπών σε CO2.

2. CAT MED: Η αλλαγή των μεσογειακών μητροπόλεων με το χρόνο
Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη των φυσικών κινδύνων, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή μέσω της προώθησης ενός αειφόρου, συμπαγούς και πολυλειτουργικού αστικού προτύπου.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής του “Συμφώνου των Δημάρχων” σύμφωνα με το οποίο δεσμεύεται να υπερβεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια του τουλάχιστον κατά 20%.

Στα επόμενα χρόνια αναμένεται να παραδοθεί και το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η σημαντικότερη παρέμβαση που έγινε ποτέ στον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη. Από την λειτουργία του Μετρό αναμένεται μείωση του αριθμού των οχηματοχιλιομέτρων κατά 18.923.000 περίπου και των αντίστοιχων εκπομπών CO2 κατά 4.800 ton σε ετήσια βάση.