Ενεργειακή απόδοση

Δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα, λίγα είχαν πραγματοποιηθεί στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρόλα αυτά, αναφορικά  µε τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας,  θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει εξασφαλιστεί η θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού  µε χρήση φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ποσοστό των δηµοσίων και δηµοτικών κτιρίων. Από την άλλη,  τα έργα εγκατάστασης του δικτύου σε όλες τις περιοχές του ∆ήµου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των κατοικιών που συνδέεται µε το ίδιο δίκτυο να αυξάνεται συνεχώς.

Αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός των ορίων του Δ. Θεσσαλονίκης, αφορά μέχρι τώρα στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στις ταράτσες των οικοδομών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΒΗΕ, η συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 345.000 m2. Δηλαδή σε κάθε 1000 κατοίκους αντιστοιχούν 305 m2 ηλιακών συλλεκτών.

Οι δραστηριότητες του δήμου Θεσσαλονίκης που κρίνονται ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες είναι:

 • Φωτισµός οδών
 • Θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων (ιδιαιτέρως κολυµβητηρίων)
 • Θέρµανση δηµοτικών κτιρίων  (κτίρια διοίκησης –  εξυπηρέτησης πολιτών,  σχολεία και χώροι πολιτισµού)
 • Ψύξη δηµοτικών κτιρίων  (κτίρια διοίκησης –  εξυπηρέτησης πολιτών και χώροι πολιτισµού – αθλητισµού)
 • Μεταφορές κυρίως για την αποκοµιδή απορριμµάτων

Τα έργα εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές του δήµου, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των κατοικιών που συνδέεται µε το ίδιο δίκτυο να αυξάνεται συνεχώς.

Η στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης αποσκοπεί στη μεταβολή του ενεργειακού ισοζυγίου και στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα το οποίο να εξυπηρετεί τους παρακάτω στόχους:

 • Υιοθέτηση φιλόδοξων και μετρήσιμων στόχων βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης σε τομείς που ανήκουν στην επιχειρησιακή αρμοδιότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποτελούν παράδειγμα καλών πρακτικών για τους πολίτες και τους φορείς της πόλης
 • Δημιουργία κατάλληλων δομών υποστήριξης για την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών
 • Αξιοποίηση του ρόλου και της θεσμοθετημένης συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε οργανισμούς του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων για θέματα τα οποία επηρεάζουν το ενεργειακό ισοζύγιο της πόλης.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων δράσης
 • Επέκταση συνεργασιών με τοπικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες αρχές, διευρωπαϊκά δίκτυα κλπ
 • Ενημέρωση-παρακίνηση πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων της περιοχής και θα λειτουργεί σαν “Παρατηρητήριο ενέργειας” για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός του δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει μορφές παρέμβασης κατανεμημένες σε 5 άξονες προτεραιότητας που βρίσκονται σε συμφωνία με τη διάρθρωση των αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων δράσης:

 1. Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτήρια-ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 2. Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος-πολεοδομικός σχεδιασμός
 3. Παρεμβάσεις στις δημοτικές μεταφορές
 4. Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές δημοτικές υποδομές
 5. Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας-ενημέρωσης.