Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση

Η Ζώνη Καινοτομίας αποτελεί ένα σύμπλεγμα φορέων έρευνας, τεχνολογίας, πληροφορικής, ιατρικής, τηλεπικοινωνιών, καινοτομικής επιχειρηματικότητας και γεωργίας.

Στόχος είναι να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε Μητρόπολη καινοτομίας για ολόκληρη την περιοχή. Στην υλοποίηση των δράσεων αυτών συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, “θερμοκοιτίδες” νέων επιχειρήσεων, το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου Θεσσαλονίκης  καθώς και άλλοι φορείς.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που συμμετέχουν στην ηλεκτροπαραγωγή στο νομό Θεσσαλονίκης, ανέρχετο το Μάιο του 2008 στα 151,3 kW. Αξιοσημείωτο είναι το πριν το 2008 δεν υπήρχαν εγκατεστημένες μονάδες ΑΠΕ στην περιοχή, ενώ σήμερα το σύνολο των μονάδων αυτών αποτελούν Φωτοβολταϊκοί (Φ/Β) σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, έχουν υλοποιηθεί:

1. EMAS-EDINDevelopment and implementation of eco-management and audit scheme (EMAS) in educational institution
LIFE02 ENV/GR/000363
Το έργο Περιβαλλοντική Διαχείριση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της συνεισφοράς του Πανεπιστημίου σε θέματα περιβάλλοντος και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης.

2. LIFE03 ENV/GR/000204
Στο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιήθηκαν  µία σειρά από διαφορετικές αλλά συνδυασµένες δράσεις, µε κοινό στόχο την προώθηση και εξάπλωση της εφαρµογής του Ecolabel  κυρίως στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Παράλληλα  µέσα από την υλοποίηση του έργου έγινε προσπάθεια ενίσχυσης της οικολογικής ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

3. LIFE07 ENV/GR/000278
Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές εφαρμογές που υλοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση της διάβρωσης στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η αντιμετώπιση της υποβάθμισης του εδάφους στις αγροτικές περιοχές ο έλεγχος της ρύπανσης του εδάφους, η ανάπτυξη σχεδίου δράσης και προστασίας του εδάφους στον Ανθεμούντα και η βελτίωση δεξιοτήτων επιστημόνων και φορέων και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης εδάφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκε έπαινος στο δήμο Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στο 2ο πανελλήνιο διαγωνισμό πολεοδομίας – χωροταξίας 2008 για τις καλύτερες σχεδιαστικές παρεμβάσεις των Ο.Τ.Α.

Η συμμετοχή του δήμου Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε με το “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008″, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Βραβείων.

Τι θα φέρει η Ζώνη Καινοτομίας;
Υπό την ομπρέλα της “Ζώνης Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης”, η πόλη φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε κέντρο καινοτομικότητας και επιχειρηματικότητας με διεθνή εμβέλεια.

Βασικός στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην Οικονομία του τόπου.

Στόχος το 5% των δημοσίων κτηρίων στη Θεσσαλονίκη του 2020 να έχει μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Ακόμη, στόχος είναι η μείωση του κόστους της “καθαρής” ενέργειας και η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και ποιοτικών θέσεων εργασίας στους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας.