ΑΘΗΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΒΟΛΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑΚΕΡΚΥΡΑΚΟΖΑΝΗΤΡΙΚΑΛΑ

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Δ.Ε.Π.Π.»
(άρθρα 101 Ν. 3852/2010, άρθρο 220 § 5 Ν. 3463/2006 και 741 ΑΚ)

 

Άρθρο 1

Σύσταση Δικτύου

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, την ……………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του, κ. Γιάννη Μπουτάρη, σύμφωνα με την με αριθμ. …./2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

2. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

3. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

4. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

5. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

6. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

7. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

8. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

9. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

10. Ο Δήμος ………………………, που εδρεύει στην ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του ………………………., κ. ……………………, σύμφωνα με την με αριθμ. ……../2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

συμφωνούν, συνομολογούν, συναποδέχονται τα παρακάτω και προβαίνουν στη σύσταση δικτύου Δήμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101 του Ν. 3852/2010, ήτοι με τη μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 επ. Α.Κ. και σύμφωνα με το άρθρο 220 § 5 Ν. 3463/2006, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

 

Άρθρο 2

Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος της εταιρίας

Η εταιρία θα φέρει την επωνυμία «Δίκτυο ελληνικών Δήμων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος» και τον διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων – Δ.Ε.Π.Π.».

Άρθρο 3

Έδρα της εταιρίας

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το γραφείο της εταιρίας θα λειτουργεί στο κτίριο της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, Παπαρρηγοπούλου 7, 54630, Θεσσαλονίκη.

 

Άρθρο 4

Σκοποί της εταιρίας – Αντικείμενο

Ο σκοπός της αστικής εταιρίας είναι κοινωφελής και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται κερδοσκοπικός / εμπορικός. Ειδικότερα, αντικείμενό της είναι:

 1. Η Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα αειφορίας και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος των μελών της,
 2. Η συνεργασία των μελών για την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την προώθηση της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά φόρα,
 3. Η ανάληψη καινοτόμων δράσεων για το αστικό περιβάλλον,
 4. Η δικτύωση μεταξύ των μελών με την έννοια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και σχετικών πρακτικών και δράσεων,
 5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης,
 6. Η συνεργασία με ανάλογους συνδέσμους και οργανισμούς,
 7. Η ισχυροποίηση της εκπροσώπησης των μελών απέναντι σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς,
 8. Η ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης και η συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων,
 9. Η συμμετοχή σε προγράμματα για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
 10. Η διάχυση της ιδέας της περιβαλλοντικής ευθύνης οριζόντια στις εφαρμοζόμενες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές,
 11. Η τεκμηρίωση και διαμόρφωση αναπτυξιακών προτύπων και σκοπών, καθώς και η οργάνωση της διεκδίκησης κοινών αιτημάτων,
 12. Η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων που προάγουν τους σκοπούς του δικτύου,
 13. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πολυμεσικών εφαρμογών, καθώς και η έκδοση εντύπων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου,
 14. Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης και η οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων με αντίστοιχο αντικείμενο,

 

Άρθρο 5

Μέσα επιδίωξης των σκοπών της εταιρίας

Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρία προβαίνει στις ακόλουθες δράσεις:

 1. Οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται κέντρα και εγκαταστάσεις που της παραχωρούνται από τους εταίρους ή εξασφαλίζει με δικούς της πόρους, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της,
 2. Προμηθεύεται τον απαραίτητο κινητό και άλλο εξοπλισμό, λογισμικό και πνευματικά δικαιώματα, για τη λειτουργία αυτών των κέντρων,
 3. Συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών της,
 4.  Συμβάλλεται αντίστοιχα με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς, επιστημονικά κέντρα ή ιδιώτες,
 5. Προωθεί την προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικών πόρων για την επίτευξη των σκοπών της, με δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, καθώς και με τη συμμετοχή σε τοπικά περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα,
 6. Οργανώνει εκθέσεις ή δράσεις προβολής στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, προωθεί αναλαμβάνει ή επιχορηγεί ή ίδια εκδόσεις, φωτογραφήσεις και κινηματογραφήσεις ή τηλεοπτικές παραγωγές και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, έχοντας τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών, αλλά και τη δημιουργία εσόδων από πωλήσεις των παραγωγών και των προϊόντων που προκύπτουν,
 7.  Συνεργάζεται με κάθε δυνατή νομική μορφή, με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με πρόσωπα νομικά ή φυσικά της ημεδαπής, ή και της αλλοδαπής. Συνεργάζεται ιδίως με φορείς που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την ενεργοποίηση και συνεργασία των Ο.Τ.Α. σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος των μελών του δικτύου. Χρησιμοποιεί γενικά κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών της και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν.

Άρθρο 6

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος καταστατικού στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια της εταιρίας θα θεωρείται ως μη διακοπείσα και παρατεινόμενη επ’ αόριστον εάν δεν λυθεί νόμιμα κατά τη λήξη της ή πριν από αυτή.

Άρθρο 7

Κεφάλαιο – πόροι της εταιρίας

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (3.000 €) ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί κατά:

· Πεντακόσια (500) ευρώ από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης.

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο …………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ………………..

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ………………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο …………….., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ………………

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

· Διακόσια πενήντα (250) ευρώ από το Δήμο ………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………….

Άλλοι πόροι της εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών και των δραστηριοτήτων της είναι:

α) Ετήσιες εισφορές των εταίρων

β) Έκτακτες ετήσιες εισφορές των εταίρων, τις οποίες θα αποφασίζουν ομόφωνα οι εταίροι, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας.

γ) Τα έσοδα από τη διάθεση εντύπων, οπτικοαουστικών παραγωγών, πολιτιστικών οδηγών και λοιπών αντικειμένων, καθώς και από την οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

δ) Έκτακτες ενισχύσεις, δωρεές ή επιχορηγήσεις από το κράτος, διεθνείς οργανισμούς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή συνδρομών από φίλους και υποστηρικτές της εταιρίας.

ε) Ενισχύσεις και έσοδα από τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, ερευνών, καταγραφών και μελετών, στα οποία μετέχει με οποιοσδήποτε τρόπο η εταιρία.

στ) Κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να προκύψει νόμιμα από τη λειτουργία και τη δράση της εταιρίας.

ζ) Αμοιβές από αναθέσεις προς αυτήν προγραμμάτων καθώς και μελετών ή διοργάνωση εκδηλώσεων από Ελληνικούς ή Αλλοδαπούς Οργανισμούς ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φυσικά πρόσωπα ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

η) Διανομή των κερδών μεταξύ εταίρων δε νοείται. Μόνο μετά την εκκαθάριση και εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις προς τρίτους, είναι προβλεπόμενη η περιέλευση της υπόλοιπης περιουσίας στους Δήμους που απαρτίζουν το δίκτυο.

θ) Οι εταίροι αποδέχονται μεταξύ των εταιρικών τους υποχρεώσεων την κάλυψη της τυχόν διαφοράς των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας όπως αυτή προκύπτει από το ετήσιο ισολογισμό. Το εκάστοτε ποσό καταβολής κάθε εταίρου για την ανωτέρω κάλυψη θα συμφωνείται μεταξύ αυτών και μετά από τυχόν αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Η καταβολή του ανωτέρω τυχόν ελλείμματος θα γίνεται στη διάρκεια της χρήσης, ανά τρίμηνο, με την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων περιόδου (τριμήνου, εξαμήνου, εννεάμηνου). Οι ενδεχόμενες τριμηνιαίες καταβολές θα συνυπολογίζονται με το τυχόν ετήσιο έλλειμμα, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

 

Άρθρο 8

Διοίκηση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

α) Τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας αναλαμβάνει 5μελές Διαχειριστικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους εκάστοτε Δημάρχους των Ο.Τ.Α. – μελών του δικτύου ή τους εκπροσώπους που αυτοί θα ορίσουν μαζί με τους αναπληρωτές τους.

β) Μεταξύ των μελών του Διαχειριστικού Συμβουλίου εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος.

γ) Η θητεία των μελών του εκάστοτε Διαχειριστικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.

δ) Η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου πραγματοποιείται το αργότερο εντός διμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών, σε συνεδρίαση που συγκαλεί η απερχόμενη διοίκηση. Σε αντίθετη περίπτωση το Διαχειριστικό Συμβούλιο συγκαλείτε με ευθύνη του Δημάρχου της έδρας της εταιρίας εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή εντός τριμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων των νέων Δημοτικών Αρχών.

ε) Το Διαχειριστικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της εταιρίας και ιδιαίτερα:

1. Διορίζει και απολύει το προσωπικό

2. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τον ισολογισμό και καταρτίζει την έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.

3. Καθορίζει τις τιμές και τους όρους για τη διάθεση των προϊόντων της εταιρίας ή για τη χρήση των υπηρεσιών της

4. Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αναθέτει και εγκρίνει τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες.

5. Αποφασίζει για την αγορά και την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων που είναι χρήσιμα στην εταιρία και την εκποίηση ή την εκμίσθωση κινητών και ακινήτων που ανήκουν στην εταιρία.

6. Αποφασίζει για την άσκηση ή παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής και εγκρίνει τους δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς.

7. Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης δανείων, για την ασφάλεια των οποίων μπορεί να εκχωρεί το σύνολο ή μέρος από τις προσόδους της εταιρίας και συναινεί στην έγγραφή υποθήκης στα ακίνητα της.

στ) Για τη διαχείριση, την εκπροσώπηση και διοίκηση της εταιρίας δεν οφείλεται αμοιβή στους διαχειριστές.

 

Άρθρο 9

Οικονομικός Έλεγχος

Οι διαχειριστές έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα προβλεπόμενα από τους Κ.Β.Σ. βιβλία να καταχωρούν και να τηρούν πιστά τις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρίας να τη διατηρούν με πληρότητα όλα τα παραστατικά εσόδων και εξόδων της εταιρίας προκειμένου να είναι οποτεδήποτε δυνατός ο έλεγχος της εταιρίας. Την εργασία αυτή, οι διαχειριστές μπορούν να αναθέσουν σε λογιστή ή σε άλλο υπάλληλο της εταιρίας. Υπεύθυνοι ωστόσο για την πλήρη ενημέρωση και παρακολούθηση των οικονομικών και των βιβλίων της εταιρίας, παραμένουν οι διαχειριστές. Οι διαχειριστές πρέπει να καταθέτουν τα έσοδα της εταιρίας σε τράπεζα και να διατηρούν στο ταμείο, εκείνα μόνο τα χρήματα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της εταιρίας.

Για τη πρώτη τετραετία λειτουργίας της εταιρίας ορίζεται διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος έναντι παντός τρίτου ο Πρόεδρος του Διαχειριστικού Συμβουλίου και αναπληρωτής ο αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 10

Ετήσιος Ισολογισμός

Μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους και το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του επομένου έτους, οι εταίροι θα συντάξουν τον ετήσιο ισολογισμό της εταιρίας, με ανάλυση των εισπράξεων και πληρωμών. Οι διαχειριστές φροντίζουν ώστε το σύνολο των εσόδων να διατίθεται για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, ενόψει του γεγονότος ότι δεν νοείται διανομή κερδών των εταίρων. Ο ισολογισμός υποβάλλεται στα συλλογικά όργανα διοίκησης των εταίρων.

 

Άρθρο 11

Μέλη – Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Άλλοι Δήμοι της επικράτειας δύνανται να εγγραφούν μέλη, εφόσον προηγηθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου και τηρηθούν οι προϋποθέσεις του νόμου. Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση και λαμβάνεται σχετική απόφαση έγκρισης του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Για τη λήψη απόφασης εγγραφής μέλους, απαιτείται ομοφωνία των μελών. Κάθε νέο μέλος – εταίρος που εγγράφεται καταβάλλει εισφορά ίδια με αυτήν που έχουν ήδη καταβάλει τα υπάρχοντα μέλη – εταίροι και αντίστοιχα αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρίας. Εξάλλου, κάθε νέο μέλος – εταίρος που εγγράφεται έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπάρχοντα μέλη – εταίρους. Ο Δήμαρχος του νεοεγγραφόμενου Δήμου, ή εκπρόσωπος που αυτός θα ορίσει μαζί με τον αναπληρωτή του, αποτελεί αυτοδίκαια μέλος του διαχειριστικού συμβουλίου ενώ αντίστοιχα αυξάνεται ο αριθμός των μελών του διαχειριστικού συμβουλίου. Η εγγραφή νέου μέλους γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο.

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας τα οποία παραμένουν σ’ αυτήν μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν έχουν κανένα δικαίωμα ανάληψης της οικονομικής συνεισφοράς.

Σε περίπτωση δικαστικής απαγόρευσης, αποχώρησης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής μέλους της εταιρίας, αυτή συνεχίζεται από τα υπόλοιπα μέλη. Η καταγγελία από μέλος – εταίρο δεν επιφέρει λύση της εταιρίας. Ο καταγγέλλων με την καταγγελία θέτει τον εαυτό του εκτός της εταιρίας, η οποία ρητά ορίζεται ότι δεν λύεται αλλά συνεχίζεται από τα λοιπά μέλη της. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση εταίρου από την εταιρία τον διαγράφει από τα μέλη της, ενώ αντίστοιχα μειώνεται ο αριθμός των μελών του διαχειριστικού συμβουλίου.

 

Άρθρο 12

Βιβλία της εταιρίας

Εκτός από όσα προβλέπει ο Νόμος, η εταιρία τηρεί :

Α) Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Β) Ημερολόγιο δράσης

Γ) Όσα άλλα βιβλία αποφασίσει το Δ.Σ.

 

Άρθρο 13

Εκκαθάριση

Μετά τη λήξη των εργασιών της εταιρίας ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο, η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση.

Ως εκκαθαριστές ορίζονται οι διαχειριστές, οι οποίοι μπορούν να ορίσουν και οποιονδήποτε τρίτο ως εκκαθαριστή. Μετά την πληρωμή των κάθε φύσης υποχρεώσεων της εταιρίας, η υπόλοιπη περιουσία της περιέρχεται στους εταίρους.

 

Άρθρο 14

Σύμβουλοι, φίλοι και υποστηρικτές της εταιρίας

Η εταιρία μπορεί να πλαισιώνεται οποτεδήποτε από συμβούλους, φίλους και υποστηρικτές οι οποίοι είτε ατομικά είτε υπό οποιοδήποτε μορφή ενώσεως προσώπων ή φορέων θα ενισχύσουν τις επιμέρους δραστηριότητες της εταιρίας υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα αποδέχεται το καταστατικό αυτό και τον εκάστοτε ισχύοντα, ενδεχομένως, εσωτερικό κανονισμό.

 

Άρθρο 15

Εσωτερικός Κανονισμός

Για την οργάνωση και λειτουργία των επιμέρους δραστηριοτήτων της εταιρίας που αναλαμβάνονται προς επίτευξη των σκοπών της, μπορεί να συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μεταξύ των εταίρων. Ο κανονισμός αυτός θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και συμπλήρωμα του παρόντος καταστατικού.

 

Άρθρο 16

Ακροτελεύτιο

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρα 741 έως 784). Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 16 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα την …/…/2012 από τους ιδρυτές – εταίρους, οι οποίοι συνήλθαν δια των εκπροσώπων τους στη Θεσσαλονίκη και υπέγραψαν το καταστατικό σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά το ένα θα παραμείνει στο Αρχείο της εταιρίας και τα υπόλοιπα θα κατατεθούν από ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρμόδια Γραμματεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς δημοσίευση, προκειμένου να υποβληθεί στον τύπο της δημοσιότητας. Στους εταίρους θα δοθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μετά τη δημοσίευση του καταστατικού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ