ΑΘΗΝΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΒΟΛΟΣΖΑΚΥΝΘΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΩΑΝΝΙΝΑΚΕΡΚΥΡΑΚΟΖΑΝΗΤΡΙΚΑΛΑ

Ιδρυτική Διακήρυξη

«ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Δ.Ε.Π.Π.» 

«GREEK GREEN CITIES NETWORKG.G.C.N.»

 

1. Ο κεντρικός ρόλος που κατέχουν οι πόλεις της Ευρώπης στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται κατανοητός αν λάβουμε υπ’ όψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι αστικές περιοχές έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση της έκτασης και του πληθυσμού τους με το 80% περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσμού να συγκεντρώνεται πλέον στις πόλεις.

2. Οι πόλεις έχουν εξελιχθεί σε βασικά κέντρα υποδομών, αγορών, πολιτισμού αλλά και αναψυχής. Η ραγδαία αυτή αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την επέκταση και την ενίσχυση του αστικού ιστού, δημιουργεί κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και έτσι οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τη συνεχή πρόκληση της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου.

3. Η Ελλάδα μετρά ήδη σχεδόν πενήντα χρόνια αλλοίωσης έως και καταστροφής τόσο του βεβαρημένου αστικού χώρου, όσο και των στοιχείων του περιβάλλοντος  που εμπεριείχε αυτός ο χώρος ή που τον περιέβαλε.

4. Θεωρούμε ότι είναι πλέον πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλονται ως βασικοί πυλώνες λειτουργίας και ανάπτυξης της σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, ως βασικές παράμετροι της ποιότητας ζωής – μονόδρομο στην προσέλκυση επενδύσεων.

5. Η ποιότητα ζωής μιας πόλης είναι αυτό που την κάνει ανταγωνιστική, φιλική προς τους κατοίκους της και την καθιστά πόλο έλξης για επενδύσεις και επισκέπτες.

6. Κοινή μας πεποίθηση είναι ότι απαιτείται ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης βασισμένο στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων υποδομών, στη βελτίωση του μεταβολισμού της πόλης και στην ανακύκλωση.

7. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός δικτύου ελληνικών δήμων, που πρωτοστατούν ή επιθυμούν να πρωτοστατήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επιτυχία των προσπαθειών για την δημιουργία οικολογικής συνείδησης σε διοίκηση και πολίτες. Θα βοηθήσει, επίσης, στην καλύτερη δικτύωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχείο πολύ σημαντικό για την συμμετοχή των Δήμων στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

8. Με στόχο να συντονίσουμε τις ενέργειές μας στην κατεύθυνση της αειφορίας και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης ανάπτυξης οι Υπεύθυνοι / Αντιδήμαρχοι με αρμοδιότητα θέματα Αστικού Περιβάλλοντος, εκπροσωπώντας τους αντίστοιχους Δήμους

Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας,

________________________________

________________________________

αποφασίζουμε και συνυπογράφουμε σήμερα …/ /2012 την ίδρυση του «Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων» – «Greek Green Cities Network», το οποίο μέσα από τις δράσεις του θα προωθεί τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Τεχνική Υποστήριξη σε θέματα αειφορίας των μελών του
 2. Ανάληψη καινοτόμων δράσεων για το αστικό περιβάλλον
 3. Δικτύωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών
 4. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης
 5. Συνεργασία με ανάλογους συνδέσμους, οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 6. Ισχυροποίηση της εκπροσώπησης των μελών απέναντι σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
 7. Ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης και συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων
 8. Συμμετοχή σε προγράμματα για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 9. Διάχυση της ιδέας της περιβαλλοντικής ευθύνης οριζόντια στις εφαρμοζόμενες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

9. Η επίτευξη των στόχων θα υλοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως ενδεικτικά τακτικές συναντήσεις, μέσω διαδικτύου κ.ά.

10. Οι τομείς που απασχολούν το Δ.Ε.Π.Π. αφορούν σε

I.      Συμβολή στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής,
II.      Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών,
III.      Δημιουργία πράσινων αστικών περιοχών που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση της γης
IV.      Δράση για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας
V.      Βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα
VI.      Μείωση των επιπέδων θορύβου
VII.      Αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων
VIII.      Ορθολογισμό στην κατανάλωση νερού
IX.      Επεξεργασία των λυμάτων
X.      Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση
XI.      Διαχείριση του περιβάλλοντος και
XII.      Ενεργειακή απόδοση

11. Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι ανοιχτή για κάθε φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Επικράτειας που μοιράζεται τις αρχές και τη λειτουργία του, αρκεί :

 • Να αποδέχεται και να προσυπογράψει το Καταστατικό και τη Διακήρυξη Ίδρυσης
 • Να δεσμεύεται με ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του Δικτύου
 • Να έχει έμπρακτα ενεργοποιηθεί ή να πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός 6μήνου από την ένταξή του στο Δίκτυο σε Πράσινες Πρακτικές ενός τουλάχιστον των ανωτέρω 12 τομέων