ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Ε.Α.Ρ-ΠΕ.ΦΥ.) ο Δήμος Κοζάνης έχει προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε αντιπροσωπευτικές θέσεις, για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.

Αντικείμενο του έργου είναι:

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε   αντιπροσωπευτικές θέσεις, για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, δειγματοληψίες αιωρουμένων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της περιοχής του Δήμου Κοζάνης.

2.  Η απογραφή πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ), υπολογισμός ποσότητας εκπεμπόμενων ΑΣ ανά πηγή, διερεύνησητης χημικής σύστασης των ΑΣ κάθε πηγής.

3. Η ποσοτικοποίηση της συμμετοχής των διαφόρων πηγών στις μετρούμενες συγκεντρώσεις ΑΣ στην ατμόσφαιρα της πόλης με το συνδυασμό πειραματικών μεθόδων και προσομοιώσεων, προτάσεις – σενάρια περιορισμού του προβλήματος.

τα παραπάνω επετεύχθησαν με την εγκατάσταση και λειτουργία τριών σταθμών ελέγχου της ποιότητας του αέρα με έμφαση στα ΑΣ10, με σκοπό τη χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα και την αξιολόγηση με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Εικόνα 1 Δυναμικό Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα στο Δήμο Κοζάνης

Στόχος  του έργου:

Είναι γνωστό ότι η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή Κοζάνης – Πτολεμαΐδας αποτελεί εδώ και δεκατίες ζήτημα, που δημιουργεί ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Ανησυχία, που πολλές φορές επιτείνεται από την έλλειψη ενημέρωσης, τη σύγχηση της κοινής γνώμης από κατά καιρούς δημοσιεύματα, ενίοτε δε και την καχυποψία για την υπάρχουσα κατάσταση του περιβάλλοντος.

Στόχος της παραπάνω δράσης είναι να καλύψει το κενό αυτό της ενημέρωσης, που ευθύνεται για τη σύγχηση και την καχυποψία της κοινής γνώμης, να συλλέξει και να επεξεργαστεί πολύτιμα δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για το σωστό και αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση παραπέρα ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος.

Σχετικό link: http://airlab.edu.gr